Naruto 2004 calendar image by Masashi Kishimoto

Naruto 2004 calendar image by Masashi Kishimoto

Share this image

Image information

Album:
Naruto 2004 calendar
Author:
Masashi Kishimoto
Series:
Naruto
Downloads:
5,702